Jazyk

Domov mládeže

Základní charakteristika

Ubytování v domově mládeže (dále jen DM) je zajištěno v dvoulůžkových, třílůžkových nebo čtyřlůžkových pokojích standardního typu a vybavení. Celková kapacita činí 100 lůžek. Domov mládeže je umístěn v jedné budově společně se školou a jídelnou. O ubytované žáky se starají pedagogičtí pracovníci, kteří zabezpečují jejich výchovu, studijní dohled či pomoc ve výběru v nabídce zájmových aktivit. Po ukončení výuky jsou žákům k dispozici odborné učebny.

Podmínky ubytování pobytu žáků v DM

Ubytování v DM je nenárokové a musí se každoročně obnovovat. Je poskytováno na dobu celého školního roku, tj. od září do června, maturitní ročníky do května. Ubytovaní žáci jsou povinni dodržovat Řád domova mládeže. Jakékoliv výjimky z ubytování je nutno předem projednat s vedoucí vychovatelkou a doložit písemnou žádostí. Ukončit nebo zahájit pobyt v průběhu školního roku ze strany žáků lze písemnou formou k rukám vedoucí vychovatelky DM ke konci aktuálního měsíce.

Ceny za ubytování a stravování

Domov mládeže je zařazen do II. kategorie a doplatek za ubytování činí 1000,00 Kč měsíčně. Další informace jsou obsaženy ve „Směrnicích k platbám“ na každý příslušný školní rok. Vyúčtování úplaty za ubytování se provádí k 30. 6. platného školního roku.

Domov mládeže zajišťuje pro ubytované žáky a studenty stravování v prostorách školy. Výjimky ze stravování v DM povoluje ředitel školy po dohodě vedoucí vychovatelky a zákonných zástupců žáka na základě lékařského potvrzení o nutnosti dietního stravování ubytovaného, v případě plnoletosti studenta se studentem samotným.

Pojištění

Domov mládeže má uzavřené pojistné smlouvy na poúrazové pojištění a pojištění vnesených osobních věcí ubytovaných žáků a studentů, jejichž hodnota nepřevýší 1000,00 Kč a jsou uloženy na místě tomu určeném. Ztráta převyšující tuto částku a vzniklá z uzamčených prostor musí být nahlášena a řešena Policií ČR. Pro případnou likvidaci pojistné události je nutné, aby plnoletý student nebo zákonní zástupci žáka předložili DM účetní doklad stvrzující hodnotu a stáří odcizené věci (nákupní doklad), v krajním případě „Čestné prohlášení“. Pojistnou událost vyřizuje u pojišťovny škola, nikoliv zákonný zástupce.

Volnočasové aktivity žáků a studentů

Jsou poskytovány v DM individuálně podle potřeb a poptávky ubytovaných. Žáci mají možnost vybrat si z nabídky kroužků a akcí vychovatelů nebo z nabídky volnočasových aktivit Krnova. Jednotlivé ročníky se podílejí na výzdobě školy, domova mládeže a jídelny podle jednotlivých ročních období a výročí, sportovních činnostech, vycházkách do okolí Krnova, návštěvy sociálních zařízení. Největší zájem je o internet. Vzhledem k tomu, že žáci mají možnost připojení k wifi z jednotlivých pokojů, bojujeme s tímto konkurentem docela statečně a daří se nám žáky přesvědčit k návštěvě jednotlivých nabídek ze strany vychovatelů.

Dokumenty DM

 

zpracovala: Bc. Věra Moravcová
vedoucí vychovatelka
moravcova@sos-dcr.cz

Česky

Partneři naší školy

 

               

www.zamek-konopiste.cz