Jazyk

Jídelna a stravování

Školní jídelna umožňuje studentům odebírání obědů nebo celodenní stravy a to ve výši 26,00 Kč za 1 oběd, 73,00 Kč za 1 celodenní jídlo. Stravné se platí zálohově, bezhotovostně, měsíčně dopředu, nejpozději do 15. dne předcházejícího měsíce.

Záloha na měsíc září musí být zaplacena nejpozději do 15. dne předcházejícího měsíce. Stanovená měsíční záloha: obědy 520,00 Kč, celodenní stravování a ubytování 2 460,00 Kč, z toho 1000,00 Kč ubytování, 1 460,00 Kč strava. 

Na základě zaplacených záloh bude žákům automaticky přihlašována strava na celý měsíc.

Složenka na zaplacení první zálohy pro žáky 1. ročníků je přiložena k pozvánce na zahájení školního roku. Pro ostatní zájemce, kteří se rozhodli platit nadále formou složenek, budou složenky k dispozici u vedoucí školní jídelny. Upozorňujeme, že platby složenkou je nutno vyplňovat čitelně, nejlépe velkými tiskacími písmeny. Při nečitelnosti některých písmen, nebudou tato jména čtecím zařízením České pošty identifikována a naší škole sdělena. Plátce se tak vystavuje nebezpečí nezaúčtování této platby a tím nemožnosti odebírání stravy.

Účet školy je zřízen u krnovské pobočky KB – kód banky 0100, číslo účtu 18530771. Platby zasílané na tento účet musí obsahovat variabilní symbol – identifikační číslo studenta, které je mu přiděleno v prvním ročníku studia.

Strava je odebírána formou čipové karty, kterou student obdrží v den nástupu od třídního učitele, za poplatek ve výši pořizovací ceny (cca 200 Kč) – vratný při odchodu a vrácení nepoškozené karty. V případě ztráty je žák povinen tuto skutečnost okamžitě nahlásit na sekretariátě ředitele školy, kde si zakoupí kartu novou.

Třídní učitel seznámí studenty prvních ročníků s obsluhou terminálu, zařízení, kde si student přihlašuje a odhlašuje stravu. V případě nemoci je nutné stravu odhlásit nejpozději do 7.00 hod. Odhlašování je prováděno žáky přes snímač v jídelně školy, který umožňuje pouze týdenní odhlášení.  V případě, že se jedná o delší časový úsek nebo není žák přítomen, provádí žák odhlášení ústně nebo prostřednictvím zákonného zástupce v kanceláři vedoucí školní jídelny.

Vyúčtování zálohových plateb probíhá měsíčně. Jednou ročně v době letních prázdnin jsou přeplatky nad 500,00 Kč odeslány na účet plátce poslední zálohy nebo složenkou na adresu studenta. Přeplatky do 500,00 Kč budou žákům vyplaceny z pokladny školy v měsíci září, na základě předloženého průkazu totožnosti a záznamu do žákovského průkazu.

zpracovala: Štěpánková Věra
vedoucí ekonomického úseku
stepankova@sos-dcr.cz

 
Informace školní jídelny – alergeny
 
Dle platné legislativy (Nařízení EU 1169/2011 čl.21, ČR Vyhl. 113/2005 Sb.§ 8 odstavec 10) jsou výrobci potravin a rovněž i školní jídelny od 13.12.2014 povinni informovat spotřebitele o alergenech, obsažených v jídle. Školní jídelna je povinna označit vyrobený pokrm alergenní složkou. Nebude tak brát zřetel na jednotlivé přecitlivělosti strávníků. Tuto skutečnost si musí každý strávník uhlídat sám, na základě označení pokrmu.
 
Níže uvedená čísla alergenů budou uvedena na jídelním lístku na školním internetu a rovněž na jídelním lístku ve školní jídelně.
Ve školní jídelně bude vyvěšen rovněž seznam alergenů.   
 
 
Celkem bylo specifikováno 14 hlavních alergenů:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Případné informace Vám podá vedoucí školní jídelny.
                                                                                                                        
Eva Janková
 
Česky

Partneři naší školy

 

               

www.zamek-konopiste.cz