Jazyk

Školní řád

I. Základní ustanovení

1. Tento školní řád je závazným předpisem upravujícím vnitřní život školy.

Vychází z Listiny základních práv a svobod (č. 2/1993 Sb.), která je součástí ústavního pořádku České republiky a z Úmluvy o právech dítěte (č.104/1991 Sb.), v níž se zakotvují práva, která podle článku 2 mají být přiznána a zabezpečována každému dítěti bez jakékoli diskriminace podle rasy, barvy pleti, pohlaví, jazyka, náboženství, politického nebo jiného smýšlení, národnostního, etnického nebo sociálního původu, majetku, tělesné nebo duševní nezpůsobilosti. Školní řád respektuje ustanovení zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání.

2. Účelem školního řádu je vytvořit příznivé podmínky pro vyučování a pro plné využívání vyučovací doby tak, aby si žáci v průběhu výuky mohli osvojit vědomosti, dovednosti a morální vlastnosti nezbytné pro úspěšné zakončení studia a uplatnění se na trhu práce.

Školní řád stanovuje vhodné podmínky pro výchovu a vzdělávání, a to v souladu s vědeckým poznáním v duchu zásad mravnosti, humanity a demokracie.

3. Dobrovolným rozhodnutím studovat na střední škole se žák zavazuje řádně chodit do školy, osvojovat si znalosti, jednat, chovat se a vystupovat jako kultivovaný člověk. Pro žáka jsou závazné základní právní normy, zakotvené v právním řádu naší republiky, a proto je žák povinen dbát toho, aby neničil hodnoty vytvořené prací druhých, aby svým chováním nepoškozoval kohokoli druhého. Žák se podílí na zodpovědnosti za své studium a výsledky.


 

II. Práva žáků, zákonných zástupců žáků a nezletilých žáků

1. Žák je partnerem učitele ve výchovně vzdělávacím procesu. Žák má právo:

a) na vzdělávání

b) na ochranu osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb.

c) na hodnocení přiměřené svým schopnostem

d) na informace o průběhu svého vzdělávání

e) na spravedlivé a zdůvodněné hodnocení

f) na slušné chování ze strany pedagogů, kteří jsou povinni respektovat jeho důstojnost

g) zakládat v rámci školy samosprávné orgány žáků, volit a být do nich volen, jejich prostřednictvím se obracet na ředitele školy s tím, že ředitel je povinen se stanovisky těchto samosprávných orgánů zabývat

h) vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí jeho vzdělávání

i) obrátit se s námitkou na příslušného pedagoga nebo na třídního učitele či ředitele školy, pokud je přesvědčen, že jsou jeho práva porušována ze strany vyučujícího

j) zúčastňovat se akcí pořádaných školou

k) žádat o vysvětlení a doplnění, pokud učební látce či příkazu nerozumí

 

2. Zákonný zástupce nezletilého žáka a v případě plnění vyživovací povinnosti u zletilého žáka má právo:

a) být informován o prospěchu, chování a přístupu k plnění povinností svého dítěte,

b) volit a být volen do školské rady,

c) vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí vzdělávání svého dítěte.

 

3. Škola poskytuje informace pravidelně na třídních schůzkách, při osobní účasti zákonného zástupce po předchozí dohodě kdykoliv v průběhu školního roku. Bude-li požadovat zákonný zástupce informace jinou formou (telefon, e-mail, sms zpráva apod.) a škola bude mít pochybnosti, vyhoví po předložení žádosti, z níž bude moci být ověřena totožnost případného žadatele.

 


 

III. Docházka do výuky

1. Základní povinností žáka denní studia je docházet do školy pravidelně a včas podle stanoveného rozvrhu hodin a účastnit se vyučování všech povinných, volitelných a nepovinných předmětů, do kterých se přihlásil.

2. Nemůže-li se nezletilý žák účastnit vyučování z důvodu předem známých, požádá zákonný zástupce žáka třídního učitele předem o uvolnění z vyučování. Je-li žák ubytovaný na domově mládeže, uvědomí o tom současně i vychovatele. Žák je povinen oznámit příslušnému pedagogickému pracovníkovi i předem známou návštěvu lékaře.

3. Nemůže-li se nezletilý žák zúčastnit vyučování z nepředvídaného důvodu, je zákonný zástupce žáka povinen bez zbytečného odkladu oznámit důvod nepřítomnosti nejpozději do 72 hodin. V den návratu do vyučování je žák povinen předložit třídnímu učiteli omluvenku na celou dobu nepřítomnosti podepsanou zákonným zástupcem, jde-li o žáka ubytovaného na DM také příslušnému vychovateli. Pokud důvod nepřítomnosti bude oznámen až po stanovené době 72 hodin, jsou považovány první tři dny za neomluvené.

4. Nepřítomnost ve vyučování se omlouvá jen ze závažných důvodů (nemoc žáka, mimořádná událost v rodině, dopravní důvody). Nepřítomnost žáka ze zdravotních důvodů lze omluvit potvrzením zákonného zástupce žáka. Opakuje-li se takto omluvená krátkodobá nepřítomnost častěji, může třídní učitel požadovat potvrzení lékaře na každou absenci. Uvolňovat žáky z důvodu rodinné rekreace v době výuky možno jen ve výjimečných případech a to jen tehdy, přistupuje-li žák příkladným způsobem k plnění svých povinností ve výuce. Pokud se jedná o uvolnění ke konci školního roku, je žák povinen si dohodnou řádné ukončení klasifikace v jednotlivých vyučovacích předmětech. Jednodenní nepřítomnost ve výuce ze závažných rodinných důvodů musí žáci nahlásit předem třídnímu učiteli a tyto neúčasti se povolují maximálně dvakrát za pololetí.

5. Zameškanou látku je žák povinen si co nejrychleji doplnit. Jedná-li se o dlouhodobou neúčast, je žák následující vyučovací hodinu omluven jen ze znalostí, které zameškal. Další úlevy může poskytnout vyučující v příslušném předmětu, bere při tom v úvahu délku nepřítomnosti, množství probrané látky, vyučovací cyklus ap. U krátkodobé absence se umožní úlevy jen po domluvě s vyučujícím.

6. Zletilý žák se omlouvá sám způsoby uvedenými v předešlých odstavcích.

7. Onemocní-li žák nebo některá z osob, s nimiž bydlí infekční chorobou, oznámí to žák, u nezletilého jeho zákonný zástupce řediteli školy. Takový žák se může zúčastnit vyučování jen se souhlasem příslušného ošetřujícího lékaře.

8. Žák je povinen na začátku školního roku oznámit třídnímu učiteli změnu dat rozhodných pro vedení evidence. Každou změnu těchto údajů je žák povinen oznámit i během školního roku, nejpozději do 3 dnů po nastalé změně.

9. Pokud není přítomen třídní učitel, žák nebo jeho zákonný zástupce omlouvají neúčast ve výuce u zástupce třídního učitele, ve výjimečných případech u zástupce ředitele, případně u ředitele školy.

10. Veškeré činnosti nesouvisející s výukou (zájmové kroužky, sportovní činnost, autoškola, aj.) provozují žáci po výuce.

11. Neomluvená absence žáka do 10 hodin se řeší se zákonným zástupcem žáka, který je pozván doporučeným dopisem, od 11 do 25 hodin řeší absenci školní výchovná komise (ředitele školy, zástupce ředitele, třídní učitel, výchovný poradce a preventista sociálně-patologických jevů) a nad 25 hodin provede ředitel školy oznámení příslušnému orgánu sociálně-právní ochraně dětí.


 

IV. Obecná ustanovení o chování žáků

1. Žáci vstupují do budovy školy pouze vchodem přes šatny a jsou povinni se přezouvat do přezůvek, které si každý žák denně přináší a odnáší, odkládané svršky zavěšovat, obuv ukládat. Žáci jsou povinni udržovat pořádek v šatnách.

2. Každý žák školy udržuje své místo v lavici a v šatně v náležitém pořádku.

3. Po ukončení každé vyučovací hodiny je třeba učebnu uvést do naprostého pořádku.

4. Žáci si nosí do jednotlivých předmětů domluvené vyučovací pomůcky, učebnice, sešity a psací potřeby, které si žáci přichystají před zahájením vyučovací hodiny.

5. Osvětlení třídy je nutno používat co nejúsporněji, při odchodu z místnosti zhasnout světla a uzavřít okna.

6. Při práci s vodou a elektrickým proudem se před odchodem z místnosti přesvědčit o uzavření kohoutů a odpojení spotřebičů ze zásuvek.

7. Pokud žák zjistí, sám způsobí nebo zaviní nepořádek případně škodu na školním majetku, zjedná bez odkladu nápravu. Větší škodu hlásí třídnímu učiteli, v případě jeho nepřítomnosti v kanceláři školy. Škoda, způsobena žákem úmyslně nebo z nedbalosti, musí být žákem odstraněna na jeho vlastní náklady.

8. Žáci dodržují pravidla bezpečnosti, hygieny a protipožární opatření.

9. Žáci dodržují řády odborných učeben a řád knihovny.


 

V. Povinnosti žáků ve výuce a na akcích organizovaných školou

1. Co nejlépe se připravovat do výuky a svědomitě plnit všechny úkoly uložené vyučujícími, získávat návyky sebevzdělávání, co nejlépe se připravovat na své budoucí povolání, popřípadě na další studium.

2. Osvojovat si zásady společenské morálky a řídit se jimi. Být ukázněný, plnit pokyny pracovníků školy. Domnívá-li se žák, že pokyn nebo příkaz pedagogického pracovníka nebo jiného pracovníka školy je v rozporu se zásadami vnitřního řádu školy, je oprávněn si stěžovat třídnímu učiteli nebo řediteli školy.

3. Dodržovat pravidla soužití, chovat se slušně a přátelsky ke spolužákům a mladším žákům, být příkladem v chování i v kulturnosti vyjadřování.

4. Být ve výuce vhodně, čistě a bez výstřednosti upraven a oblečen.

5. Chránit své zdraví i zdraví jiných, dbát o čistotu a pořádek ve škole a jejím okolí, dodržovat zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a protipožární opatření.

6. Šetřit školní zařízení, chránit je před poškozením a hospodárně zacházet s učebnicemi a učebními pomůckami. Své místo v učebně udržovat v čistotě a pořádku.

7. Přicházet do výuky tak, aby zaujali svá místa a připravili se na první vyučovací hodinu nejpozději 5 minut před zahájením výuky. Dodržovat vyučovací dobu, rozsah přestávek, přinášet do výuky učebnice a školní pomůcky dle rozvrhu hodin a pokynu vyučujících.

8. Nenosit do školy nebo na pracoviště věci, které nesouvisí s výukou.

9. Prokazovat patřičnou úctu všem pracovníkům školy a zdravit je při setkání ve škole i mimo ni. Při komunikaci s pracovníky používat stanovená oslovení. Při vstupu pracovníka školy do učebny a při jeho odchodu zdraví žáci povstáním.

10. Veškeré problémové situace a požadavky řešit s třídním učitelem nebo vychovatelem, kteří pak rozhodnou, zda záležitost postoupí vedoucímu úseku či řediteli školy.

11. Na akcích organizovaných školou se řídit pokyny pedagogických pracovníků, případně jiné osoby pověřené dozorem a bez jeho souhlasu se nevzdalovat od ostatních žáků nebo z určeného místa.

12. Ve školní jídelně dodržovat stanovenou dobu na stravu po vyučování nebo přestávce stanovené na oběd, chovat se ukázněně a dodržovat hygienická a společenská pravidla stolování.

13. Na DM se řídí vnitřním řádem DM.

14. Dbát svým jednáním a chováním o dobré jméno školy.


 

VI. Žákům je zakázáno

1. Kouřit v prostorách školy, v okolí školy (200 m) a při přesunech na jiné budovy a do tělocvičny. Žákům není dovoleno kouřit ani mimo školu při akcích organizovaných školou.

2. Nosit do školy, přechovávat, užívat, propagovat či jinak nakládat s alkoholem, návykovými látkami, zdraví škodlivými látkami, a to v prostorách školy, při přesunech na školní pracoviště, při dopravě do školy, při činnostech organizovaných školou, vč. studijní praxe, zájezdů, soutěží apod.

3. Hrát i mimo školu o peníze a cenné věci a nezletilým žákům navštěvovat zábavné místnosti a kulturní podniky, které jsou označeny jako nepřístupné mladistvým do určitého věku.

4. Nosit do školy bez závažného důvodu větší peněžní částky nebo cennější věci, v případě nutnosti je povinností žáka si toto uschovat u pedagogického pracovníka nebo v kanceláři školy.

5. Přinášet do školy a na činnosti organizované školou věci, které by mohli rozptylovat pozornost žáků, a věci nebezpečné pro život a zdraví lidí, např. zbraně, výbušniny, chemikálie apod.

6. U nezletilých žáků používat autostopu při dopravě do školy, ze školy a na akce organizované školou bez souhlasu rodičů.

7. Vyrušovat při vyučování a zabývat se činnostmi, které nejsou předmětem vyučování. Napovídat při zkoušení, při písemných zkouškách opisovat a používat nedovolených pomůcek.

8. Během výuky opouštět učebnu, pracoviště nebo školní budovu bez souhlasu vyučujícího, případně třídního učitele mimo přesunů vyplývajících z rozvrhu.

9. V průběhu vyučovací hodiny je mobilní telefon vypnutý a je uložen ve školní tašce, v hodinách tělesné výchovy na místě určeném příslušným vyučujícím.

10. Použití notebooků ve vyučování pouze podle pokynů vyučujících; je zakázáno dobíjet mobilní telefony a notebooky během vyučování a přestávek na vyučování.

11. Vpouštět do budovy osoby, které nejsou žáky nebo zaměstnanci školy.

12. Naklánět se a vyhazovat předměty z oken školy.


 

VII. Chování žáka mimo školu

1. Žák odpovídá škole za své chování i mimo školu, také ve dnech volna a školních prázdnin. Žák je povinen chovat se vždy tak, jak to odpovídá profilu absolventa školy a přičiňovat se vždy a všude o dobrou pověst třídy a školy. Zejména žák škole odpovídá za dodržování zásad mezilidského soužití a společenského chování při všech možných příležitostech. Dodržuje dopravní předpisy.

2. Žákům se nedovoluje ve vyučovací části školního roku uzavírat pracovní smlouvy, dohody o provedení práce nebo dohody o provedení vedlejší pracovní činnosti, pokud by tato činnost měla narušit výrazným způsobem jeho odpočinek nebo přípravu do školy.

VIII. Výchovná opatření

1. Při porušení školního řádu s ohledem na závažnost přestupku a případná předchozí výchovná opatření budou udělována tato výchovná opatření: napomenutí třídního učitele, důtka třídního učitele, důtka ředitele školy, podmíněné vyloučení a vyloučení ze studia. Výchovná opatření se stupňují během celého školního roku.

2. Při návrhu snížení známky z chování bere třídní učitel v úvahu předchozí výchovná opatření, jejich účinek a závažnost přestupku.

3. Přechovávání drog a jiných omamných látek – výchovná opatření:

a) příchod do školy nebo na akci pořádanou školou pod vlivem návykové látky – důtka třídního učitele

b) opakovaný příchod do školy nebo na akci pořádanou školou pod vlivem návykové látky – důtka ředitele školy

c) požití návykové látky ve škole nebo na akci pořádané školou – důtka ředitele školy

d) opakované požití návykové látky ve škole nebo na akci pořádané školou – podmínečné vyloučení

e) distribuce drog ve škole – podmínečné vyloučení

4. Při šikaně nebo kyberšikaně žáků se uděluje výchovné opatření podle závažnosti přestupku


IX. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

A/ Pravidla hodnocení a klasifikace žáka střední školy

1. Prospěch žáka v jednotlivých vyučovacích předmětech je klasifikován těmito stupni:

1 - výborný

2 - chvalitebný

3 - dobrý

4 - dostatečný

5 - nedostatečný

2. Chování žáka se klasifikuje těmito stupni:

1 - velmi dobré

2 - uspokojivé

3 - neuspokojivé

 

3. Nelze-li žáka klasifikovat v prvním pololetí pro závažné objektivní příčiny, určí vyučující daného předmětu pro jeho vyzkoušení náhradní termín, a to zpravidla tak, aby klasifikace za první pololetí mohla být ukončena nejpozději do klasifikace za druhé pololetí.

4. Nelze-li žáka klasifikovat ve druhém pololetí, je žák zkoušen a klasifikován za toto období zpravidla v posledním týdnu měsíce srpna v den určený vyučujícím daného předmětu.

5. Jestliže má žák nebo zástupce žáka pochybnosti o správnosti klasifikace na konci prvního nebo druhého pololetí, může do tří dnů ode dne, kdy se dozvěděl o jejím výsledku požádat ředitele střední školy o přezkoušení; je-li vyučujícím ředitel střední školy, může být požádán o přezkoušení žáka úřad kraje v přenesené působností. Přezkoušet žáka nelze, byl-li žák v klasifikačním období z vyučovacího předmětu, jehož klasifikace je napadána, již komisionálně zkoušen, s výjimkou zkoušky podle vyhlášky MŠMT č. 354/1991 §12 odst.1 písm. a), c), d), e) a f). Ředitel střední školy nařídí komisionální přezkoušení žáka, jestliže zjistí, že vyučující porušil pravidla hodnocení a klasifikace.

B/ Celkové hodnocení žáka

1. Celkové hodnocení žáka na konci prvního a druhého pololetí vyjadřuje výsledky klasifikace ve vyučovacích předmětech a klasifikaci chování; nezahrnuje klasifikaci v nepovinných předmětech.

2. Žák je na konci prvního a druhého pololetí hodnocen takto:

a) prospěl s vyznamenáním,

b) prospěl,

c) neprospěl.

3. Žák prospěl s vyznamenáním, nemá-li v žádném vyučovacím předmětu prospěch horší než chvalitebný, průměrný prospěch z povinných předmětů nemá horší než 1, 50 a jeho chování je velmi dobré.

4. Žák prospěl, nemá-li v žádném vyučovacím předmětu prospěch nedostatečný.

5. Žák neprospěl, má-li z některého vyučovacího předmětu prospěch nedostatečný.


 

C/ Opravné zkoušky

1. Žák, jehož prospěch je na konci druhého pololetí nedostatečný z jednoho nebo dvou vyučovacích předmětů, musí podat žádost řediteli školy, poté vyučující daného předmětu určí termín opravné zkoušky.

2. Termín opravných zkoušek určí vyučující daného předmětu tak, aby opravné zkoušky byly nejpozději vykonány do 31. srpna; žákovi, který se z vážných důvodů nemůže dostavit k opravné zkoušce ve stanoveném termínu, lze povolit vykonání opravné zkoušky nejpozději do 30. září. Do té doby žák navštěvuje podmíněně vyšší ročník.

3. Pokud se žák nemůže opravné zkoušky zúčastnit, musí telefonicky oznámit tuto skutečnost vyučujícímu daného předmětu (řediteli či zástupci ředitele), nejpozději ráno do 8:00 v den zkoušky. Pokud se žák nedostaví k opravné zkoušce a nebude předem řádně omluven, bude mu uděleno výchovné opatření dle školního řádu a zároveň mu bude stanoven další nejbližší možný termín zkoušky.

D/ Komisionální zkouška

1. Komisionální zkoušku koná žák v těchto případech:

a) koná-li rozdílovou zkoušku,

b) požádá-li žák nebo zástupce žáka o jeho přezkoušení nebo koná-li se přezkoušení z podnětu ředitele střední školy,

c) koná-li opravné zkoušky,

d) je-li žákem s individuální formou studia,

e) pokud jeho absence v příslušném klasifikačním období přesáhne 25% všech odučených hodin v daném předmětu,

f) pokud žák neodevzdal závěrečnou, ročníkovou práci, projektovou práci, seminární práci, prezentaci nebo nesplní dílčí část těchto prací, která jsou stanovena vyučujícím v rámci školního roku (pololetí).

2. Komise pro komisionální zkoušky je nejméně tříčlenná. Jejím předsedou je ředitel střední školy nebo jím pověřený učitel, zkoušející učitel a přísedící, který má aprobaci pro týž nebo příbuzný vyučovací předmět. Členy komise schvaluje ředitel školy nebo zástupce ředitele. Výsledek zkoušky vyhlásí předseda veřejně v den konání zkoušky, v případě testů a písemného přezkoušení nejpozději následující den.

3. Rozsah učiva ke zkoušce určuje zkoušející učitel.

4. Výsledek přezkoušení, které je konečné, sdělí učitel daného předmětu prokazatelným způsobem žákovi; další přezkoušení žáka je nepřípustné. Výsledná známka komisionální zkoušky nemusí být celkovou známkou na vysvědčení, pokud se jedná pouze o částečné přezkoušení z některých témat nebo doplnění chybějících prací a činností.

5. Pokud se žák nemůže komisionální zkoušky zúčastnit, musí telefonicky oznámit tuto skutečnost vyučujícímu daného předmětu (řediteli či zástupci ředitele), nejpozději ráno do 8:00 v den zkoušky. Pokud se žák nedostaví ke komisionální zkoušce a nebude předem řádně omluven, bude mu uděleno výchovné opatření dle školního řádu a zároveň mu bude stanoven další nejbližší možný termín zkoušky.

 


 

E/ Zásady klasifikace prospěchu

1. Žáci se klasifikují ve všech vyučovacích předmětech uvedených v učebním plánu příslušného ročníku. Při hodnocení a při průběžné i celkové klasifikaci učitel uplatňuje přiměřenou náročnost a pedagogický takt vůči žákovi.

2. Při určování klasifikačního stupně posuzuje učitel výsledky práce žáka objektivně, nesmí podléhat žádnému vlivu subjektivnímu ani vnějšímu. Při celkové klasifikaci přihlíží učitel k věkovým zvláštnostem žáka i k tomu, že žák mohl v průběhu klasifikačního období zakolísat v učebních výkonech pro určitou indispozici.

3. Podklady pro hodnocení a klasifikaci výchovně vzdělávacích výsledků a chování žáka získává učitel zejména těmito metodami, formami a prostředky:

-        soustavným diagnostickým pozorováním žáka,

-        soustavným sledováním výkonů žáka a jeho připravenosti na vyučování,

-        různými druhy zkoušek (písemné, ústní, grafické, praktické, pohybové), didaktickými testy,

-        kontrolními písemnými pracemi a praktickými zkouškami,

-        analýzou výsledků činnosti žáka,

-        konsultacemi s ostatními učiteli a podle potřeby i s pracovníky pedagogicko-psychologických poraden a zdravotnických služeb, zejména u žáka s trvalejšími psychickými a zdravotními potížemi a poruchami.

3. Žák by měl mít z každého předmětu, alespoň 2 známky za každé čtvrtletí (pokud se předmět vyučuje jednu hodinu týdně). V případě vyšší týdenní hodinové dotace se počet známek úměrně zvyšuje. Musí být klasifikován, pokud je jeho absence menší než 25% všech odučených hodin v daném předmětu. Podmínkou klasifikace jsou v určitých předmětech ročníkové práce (projekty, seminární práce, maturitní portfolio z literatury, prezentace), které jsou stanoveny vyučujícím v rámci školního roku. Student je povinen dodržet požadovanou kvalitu, rozsah a termín odevzdání příslušné práce, která je nedílnou součástí uzavření klasifikace.

4. Známky získávají vyučující průběžně během celého klasifikačního období a nikoliv pouze před koncem klasifikace. Výjimka je možná jen při diagnostikované vývojové poruše, kdy je tento způsob doporučen ve zprávě psychologa.

5. Učitel oznamuje žákovi výsledek každé klasifikace, klasifikaci zdůvodňuje a poukazuje na klady a nedostatky hodnocených projevů, výkonů, výtvorů. Po ústním vyzkoušení oznámí učitel žákovi výsledek hodnocení okamžitě. Výsledky hodnocení písemných zkoušek a prací a praktických činností oznámí žákovi nejpozději do 14 dnů. Učitel sděluje všechny známky a skutečnosti, které bere v úvahu při celkové klasifikaci.

6. Učitel nikdy nezapočítává kázeňské přestupky do klasifikace z daného předmětu.

7. Učitel je povinen vést soustavnou evidenci o každé klasifikaci žáka průkazným způsobem tak, aby mohl vždy doložit správnost celkové klasifikace žáka i způsob získání známek (ústní zkoušení, písemné). V případě dlouhodobé nepřítomnosti nebo rozvázání pracovního poměru v průběhu klasifikačního období, předá tento klasifikační přehled zastupujícímu učiteli nebo vedení školy.

8. Klasifikační stupeň určí učitel, který vyučuje příslušnému předmětu.

9. Při určování stupně prospěchu v jednotlivých předmětech na konci klasifikačního období se hodnotí kvalita práce a učební výsledky, jichž žák dosáhl za celé klasifikační období. Stupeň prospěchu se neurčuje pouze na základě váženého průměru z klasifikace za příslušné období, ale je zhodnocením celkového úsilí a výsledků žáka.

10. Na konci klasifikačního období, v termínu, který určí ředitel školy v ročním plánu, zapíší učitelé příslušných předmětů číslicí výsledky celkové klasifikace do Systému agendy školy.

11. Informace jsou rodičům (zákonným zástupcům) předávány při osobním jednání na třídních schůzkách nebo mailem nebo formou pohovoru, na které jsou rodiče písemně zváni. Údaje o klasifikaci a hodnocení chování žáka jsou sdělovány pouze zákonným zástupcům žáka, nikoli veřejně. Informace o prospěchu si mohou zákonní zástupci prohlédnout přes Systém agendy školy, který je zabezpečen uživatelským jménem a heslem pro každého žáka.

12. Čtvrtletní písemné práce z českého jazyka, matematiky a cizího jazyka si vyučující uschovávají a po ukončení klasifikačního období jsou předány na sekretariátu k uschování do archívu školy.

13. Vyučující dodržují zásady pedagogického taktu, zejména neklasifikují žáky ihned po jejich návratu do školy po nepřítomnosti delší než jeden týden, popřípadě zkouší jen probrané učivo před absencí. Před prověřováním znalostí musí mít žáci dostatek času k naučení, procvičení a zažití učiva. Čas nutný k naučení si domluví s vyučujícím příslušného předmětu.

14. Třídní učitelé (případně výchovný poradce, metodik prevence) jsou povinni seznamovat ostatní vyučující s doporučením psychologických vyšetření, které mají vztah ke způsobu hodnocení a klasifikace žáka a způsobu získávání podkladů. Údaje o nových vyšetřeních jsou součástí zpráv učitelů (nebo výchovného poradce) na pedagogické radě.

15. Třídní učitel předkládá řediteli školy písemnou žádost zákonných zástupců k uvolnění žáka. Ředitel školy poté stanoví podmínky, za kterých je žákovi dovolena dřívější klasifikace.

 

 


 

F/ Klasifikace chování

1. Klasifikaci chování žáků navrhuje třídní učitel po projednání s učiteli, kteří ve třídě vyučují, a s ostatními učiteli a rozhoduje o ní ředitel po projednání v pedagogické radě. Pokud třídní učitel tento postup nedodrží, mají možnost podat návrh na pedagogické radě i další vyučující. Kritériem pro klasifikaci chování je dodržování pravidel chování včetně dodržování vnitřního řádu školy během klasifikačního období.

2. Pokud bude první pololetí školního roku uzavřeno sníženou známkou z chování, ve druhém pololetí se při dalších přestupcích proti školnímu řádu výchovná opatření udělí od nejnižšího stupně. Jedná-li se o recidivu téhož přestupku, může třídní učitel nebo ředitel školy udělit výchovné opatření vyššího stupně. Toto opatření se nevztahuje na podmínečné vyloučení.

3. Při klasifikaci chování se přihlíží k věku, morální a rozumové vyspělosti žáka. Kritéria pro jednotlivé stupně klasifikace chování jsou následující:

Stupeň 1 (velmi dobré) Žák uvědoměle dodržuje pravidla chování a ustanovení vnitřního řádu školy. Méně závažných přestupků se dopouští ojediněle. Žák je však přístupný výchovnému působení a snaží se své chyby napravit.

Stupeň 2 (uspokojivé) Chování žáka je v rozporu s pravidly chování a s ustanoveními vnitřního řádu školy. Žák se dopustí závažného přestupku proti pravidlům slušného chování nebo vnitřnímu řádu školy nebo se opakovaně dopustí méně závažných přestupků. Zpravidla se přes důtku třídního učitele školy dopouští dalších přestupků, narušuje výchovně vzdělávací činnost školy. Ohrožuje bezpečnost a zdraví svoje nebo jiných osob. Žák je však přístupný výchovnému působení a snaží se své chyby napravit.

Stupeň 3 (neuspokojivé) Chování žáka ve škole je v příkrém rozporu s pravidly slušného chování. Dopustí se takových závažných přestupků proti školnímu řádu nebo provinění, že je jimi vážně ohrožena výchova nebo bezpečnost a zdraví jiných osob. Záměrně narušuje hrubým způsobem výchovně vzdělávací činnost školy. Zpravidla se přes důtku ředitele školy dopouští dalších přestupků.


 

G/ Výchovná opatření

1. Výchovná opatření jsou pochvaly a jiná ocenění a opatření k posílení kázně.

2. Třídní učitel nebo ředitel školy může žákovi udělit za mimořádný projev humánnosti, občanské a školní iniciativy, za záslužný nebo statečný čin, za dlouhodobou úspěšnou práci pochvalu. Ústní nebo písemnou pochvalu uděluje žákovi před kolektivem třídy třídní učitel nebo ředitel školy. Písemná pochvala se uděluje zpravidla formou zápisu na zvláštním formuláři školy. Pochvaly a jiná ocenění se zaznamenávají do třídních výkazů.

3. Opatření k posílení kázně žáků se ukládá za závažné nebo opakované provinění proti školnímu řádu. Toto opatření předchází zpravidla před snížením stupně z chování. Podle závažnosti provinění se ukládá některé z těchto opatření:

-        napomenutí třídního učitele

-        důtka třídního učitele

-        důtka ředitele školy

-        podmíněné vyloučení ze studia.

Vyloučení ze studia - přechovávání a distribuce drog, opakované odmítnutí zkoušky na přítomnost toxických látek nebo drog v těle, šikanování, fyzické napadení pedagogických či jiných pracovníků školy, neoznámení důvodů absence po vyzvání vedením školy, aj.

Třídní učitel může žákovi podle závažnosti provinění udělit napomenutí nebo důtku; udělení důtky neprodleně oznámí řediteli školy.

4. Všechny přestupky proti vnitřnímu řádu školy se zapisují do třídních knih. Třídní učitel důsledně kontroluje a sleduje tyto zápisy a uděluje opatření k posílení kázně. Za první dva zápisy udělí napomenutí třídního učitele, za další zápis udělí třídní důtku. V případě dalších zápisů informuje ředitele školy a ten uděluje další opatření.

5. Ředitel školy nebo třídní učitel oznámí důvody udělení výchovného opatření písemně prokazatelným způsobem zástupci žáka, popřípadě žákovi samotnému (pokud je zletilý). Opatření se zaznamenává do listu žáka, nezaznamenává se na vysvědčení.

6. Za jeden přestupek se uděluje žákovi pouze jedno opatření k posílení kázně.

7. Pokud je žáku udělena důtka i pochvala, výchovná opatření jsou rovnocenná a vzájemně se neruší.

 

H/ Klasifikace a hodnocení žáků s vývojovými poruchami

1. U žáka se smyslovou nebo tělesnou vadou, vadou řeči, prokázanou specifickou vývojovou poruchou učení nebo chování se při jeho hodnocení a klasifikaci přihlédne k charakteru postižení. Vyučující respektují doporučení psychologických vyšetření žáků a uplatňují je při klasifikaci a hodnocení chování žáků a také volí vhodné a přiměřené způsoby získávání podkladů.

2. Dětem a žákům, u nichž je diagnostikována specifická vývojová porucha učení, je nezbytné po celou dobu docházky do školy věnovat speciální pozornost a péči.

3. Pro zjišťování úrovně žákových vědomostí a dovedností volí učitel takové formy a druhy zkoušení, které odpovídají schopnostem žáka a na něž nemá porucha negativní vliv. Pokud je to nutné, nebude dítě s vývojovou poruchou vystavováno úkolům, v nichž vzhledem k poruše nemůže přiměřeně pracovat a podávat výkony odpovídající jeho předpokladům.

 

4. Všechna navrhovaná pedagogická opatření se zásadně projednávají s rodiči a pedagogicko-psychologickou poradnou a jejich názor je respektován.

 

I/ Pokyn pro postup při omlouvání absence

1. Žák nebo zákonný zástupce je povinen ohlásit důvod nepřítomnosti nejpozději do 72 hodin, a to telefonicky třídnímu učiteli nebo jeho zástupci, v případě nepřítomnosti zástupci ředitele školy nebo na sekretariátě. Může také zvolit formu emailu nebo sms zprávy. Pokud tak žák neučiní, třídní učitel první tři pracovní dny posuzuje jako neomluvené a uděluje napomenutí podle kázeňského řádu. Pokud se tato situace opakuje, postupuje se stejně, výchovné opatření se stupňuje dle vyhlášky.

2. Jestliže žák se neúčastní výuky po dobu nejméně pěti vyučovacích dnů a neúčast není omluvena, oznámí TU tuto skutečnost řediteli školy, který vyzve žáka nebo jeho zákonného zástupce k doložení žákovi nepřítomnosti. Jestliže do deseti dnů od doručení výzvy žák do střední školy nenastoupí nebo nedoloží důvod nepřítomnosti, posuzuje se jako by zanechal studia prvním dnem neomluvené neúčasti. Tímto dnem přestává být žákem školy.

3. Zaspávání - při opakované absenci z důvodu "zaspání" se postupuje takto:

            poprvé - omluvit, upozornit na další následky,

            podruhé - neomluvená absence, napomenutí TU,

            potřetí - neomluvená absence, důtka TU,

            počtvrté - neomluvená absence, důtka ŘŠ,

            popáté - neomluvená absence, podmínečné vyloučení.

Každé pololetí se posuzuje odděleně.

4. Při omlouvání absence se vychází z Metodického pokynu k jednotnému postupu při uvolňování a omlouvání žáků z vyučování, prevenci a postihu.

 

J/ Doplněk ke školnímu řádu – předmět Tělesná výchova (TV)

1. Dlouhodobá absence – dlouhodobou absenci je možno do docházky nezahrnout na základě doloženého lékařského potvrzení (týká se absence delší 14 dnů, včetně omezení fyzické aktivity).

2 Absence v hodinách TV – opakovaná, neodůvodněná absence, případně pasivní účast v hodinách TV bude řešena výchovným opatřením.

3. Omlouvání – omluvenky za pasivní účast doloží žák ihned v hodině TV, případně nejpozději do následující hodiny TV v omluvném listě žáka. V opačném případě bude tento přestupek řešen výchovným opatřením.

4. Komisionální zkoušky – probíhají na konci příslušného pololetí v odpoledních hodinách, respektive v měsíci srpnu v dopoledních hodinách. Pokud žák nemůže z vážných zdravotních důvodů, které doloží lékařským potvrzením, vykonat praktickou zkoušku, koná zkoušku teoretickou. Podmínkou konání zkoušky je také vypracování a obhajoba seminární práce, kterou žák předloží na začátku zkoušky. Bez vypracované seminární práce nebude žák ke zkoušce připuštěn.

5. Žáci uvolnění z TV – pokud je žák ze zdravotních důvodů uvolněn z tělesné výchovy, je povinen do hodin tělesné výchovy docházet s ostatními žáky. Výjimkou jsou pouze hodiny, kdy je tělesná výchova zařazena v úvodu nebo na konci vyučování, tj. 1. a 2., respektive 5. a 6. vyučovací hodinu. Žák je potom povinen doložit písemný souhlas rodičů, kteří v té době za své dítě přebírají plnou odpovědnost.


 

. Zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků a jejich ochrana před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí

1. Všichni zaměstnanci školy i žáci jsou povinni zdržet se jakýchkoliv patologických projevů ve svém chování, předcházet mu (drogových závislostí, alkoholismu a kouření, kriminality a delikvence, virtuálních drog - počítače, televize a video, patologického hráčství - gambling, záškoláctví, šikanování, vandalismu aj. forem násilného chování, xenofobie, rasismu, intolerance a antisemitismu). V případě jeho zjištění u jiných osob jsou povinni na něj upozornit vedení školy. Lze to učinit i anonymně prostřednictvím linky důvěry.

2. Všichni zaměstnanci školy, všichni žáci a jejich zákonní zástupci mají povinnost předcházet všem náznakům agresivity a všem způsobům šikanování mezi žáky a svěřenci. Šikanování nesmí být v jakékoli formě akceptováno. Všichni jsou povinni dbát o svoji bezpečnost a napomáhat k zajištění bezpečnosti ostatních.

3. Žákům je zakázáno přinášet do školy věci, které by mohly ohrozit zdraví, způsobit úraz nebo ohrozit mravní výchovu /zbraně, pyrotechnika/.

4. Všichni žáci, jejich zákonní zástupci a pracovníci školy jsou povinni aktivně se podílet na zamezení výskytu šikany, vandalismu, brutality, rasismu, kriminality, nepřátelství nebo násilí. Při každém zjištění těchto jevů nebo podezření na ně, jsou povinni okamžitě informovat třídního učitele, výchovného poradce a vedení školy a případné oběti poskytnout podle svých možností a schopností náležitou ochranu. Závažné případy jsou postoupeny orgánům činným v trestním řízení.

5. Žáci jsou pravidelně proškolování o BOZP, součástí školení je vnitřní směrnice „Poučení studentů předpisy související s riziky, se zajištěním BOZP a PO ve škole“, která je ve znění ZP a Metodického pokynu k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních zřizovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy č. j. 37/014/2005-25 ze dne 22. 12. 2005.


 

XI. Provoz a vnitřní režim školy

1. Režim dne je stanoven rozvrhem stanoveným ředitelem školy.

2. Rozvrhy hodin jsou umístěny na dveřích tříd a učeben. Veškeré změny jsou zveřejňovány na nástěnce v 1. mezipatře.

3. Budova školy je žákům běžně přístupná od 7:00 do 17“00 hodin. Vstup do budovy je střežen elektronicky. K otevření zámku je třeba mít čipovou kartu evidovanou ve školním systému.

4. Žákům i zaměstnancům je zakázáno vpouštět do budovy cizí osoby. Ty mohou do budovy vstoupit pouze se souhlasem vedení školy nebo zaměstnanců sekretariátu. Vstup si musí dohodnout pomocí telefonů u vchodů. V případě neoprávněného vniknutí cizích osob do budovy školy jsou zaměstnanci i žáci povinni informovat o tom vedení školy nebo zaměstnance sekretariátu školy.

5. Začátek vyučování je stanoven rozvrhem hodin, nejdříve však na 7:00 hodin. Zpravidla začíná vyučování v 8:00. Ukončení vyučování je zpravidla v 14:25.

6. Vyučovací hodina teoretických předmětů trvá 45 minut. Po třetí vyučovací hodině se zařazuje dvacetiminutová přestávka. Mezi ostatní vyučovací hodiny je zařazena přestávka desetiminutová.

Přestávky jsou stanoveny takto:

8:45 – 8:55

9:40 – 9:50

10:35 – 10:55

11:40 – 11:50

12:35 – 12:45

13:30 – 13:40


XII. Služby žáků

A/ Pořádková služba ve třídě

1. Před počátkem vyučování a před každou vyučovací hodinou připravit po dohodě s vyučujícím třídu a potřebné vyučovací pomůcky. Dbát, aby celá učebna byla v náležitém pořádku.

2. Během přestávek i během vyučování dbát na větrání a osvětlení učebny.

3. V případě, že se vyučující nedostaví během 5 minut po zazvonění do hodiny, vyhledá vyučujícího v kabinetě. Nepodaří-li se mu to, nahlásí jeho nepřítomnost zástupci ředitele nebo řediteli školy.

4. Při zápisu vyučujícího do třídní knihy zřetelně nahlásit nepřítomné žáky.

5. Během vyučovací hodiny mazat podle pokynů učitele tabuli.

6. Po vyučovací hodině smazat tabuli a uvést třídu do náležitého pořádku. Teprve po jeho odchodu přichází do učebny další třída.

7. Po skončeném vyučování dohlédnout na pořádek ve třídě, aby žáci zvedli židle na lavice a vyrovnali řady lavic. Pokud je ve vyučovací hodině třída rozdělena na skupiny a ve skupině není přítomna služba, určí vyučující učitel službu v této skupině, případně ve svých vyučovacích hodinách si určí samostatný systém pořádkové služby.

8. Služba je povinna ve spolupráci s třídním učitelem seznámit třídu s případnými změnami rozvrhu na příští den.

9. V případě porušení bezpečnosti či požární ochrany služba (žáci) bezprostředně oznámí tuto skutečnost učiteli konající dozor nebo třídnímu učiteli, zástupci řediteli či řediteli nebo jiné zodpovědné osobě.

 

B/ Povinnosti služby v šatně

1. Dbát na pořádek v šatně. Po skončení vyučování nezůstávají v šatně žádné věci.

2. Uzamykat během vyučování šatnu třídy.

3. V případě ztráty osobních věcí nebo poškození zámků šatny ohlásí postižený žák spolu se službou tuto skutečnost neprodleně dozor konajícímu pedagogickému pracovníku nebo třídnímu učiteli.

4. Službu pravidelně kontroluje třídní učitel.


Obsah:

I. Základní ustanovení 2

II. Práva žáků, zákonných zástupců žáků a nezletilých žáků. 3

III. Docházka do výuky. 4

IV. Obecná ustanovení o chování žáků. 5

V. Povinnosti žáků ve výuce a na akcích organizovaných školou. 6

VI. Žákům je zakázáno. 7

VII. Chování žáka mimo školu. 8

VIII. Výchovná opatření 8

IX. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků. 9

A/ Pravidla hodnocení a klasifikace žáka střední školy. 9

B/ Celkové hodnocení žáka. 9

C/ Opravné zkoušky. 10

D/ Komisionální zkouška. 10

E/ Zásady klasifikace prospěchu. 11

F/ Klasifikace chování 13

G/ Výchovná opatření 14

H/ Klasifikace a hodnocení žáků s vývojovými poruchami 14

I/ Pokyn pro postup při omlouvání absence. 15

. Zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků a jejich ochrana před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí 17

XI. Provoz a vnitřní režim školy. 18

XII. Služby žáků. 19

A/ Pořádková služba ve třídě. 19

B/ Povinnosti služby v šatně. 19

 

 

 

 

 

V Krnově 1. 9. 2017                                                                         .............. .

                                                                                                           Mgr. Zdeněk Klein

                                                                                                          ředitel SOŠ DCR Krnov

 

Schváleno školskou radou dne 30. 8. 2017                                                                                                                                                                                    .............. .

                                                                                                          Mgr. Ladislav Mokráš

                                                                                                                      předseda  

 

Česky

Partneři naší školy

 

               

www.zamek-konopiste.cz