Jazyk

EkoIn

 

Projekt: EkoIn – Inovace ve výuce ekonomických předmětů

Č. projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0064
Realizátor projektu: SOŠ dopravy a cestovního ruchu, Krnov, p. o.
Období realizace: 1. září 2010–31. března 2012

Aktuality - udržitelnost projektu:

10. 12. 2013
Druhé setkáni učitelů ekonomických předmětů, nazvané „Ekonomové sobě 2“, se uskutečnilo v úterý 10. prosince 2013. I tentokrát, v předvánočním čase, přijelo jedenáct kolegyněk a kolegů ze středních škol a učilišť v Moravskoslezském kraji a přišli se podívat i naši učitelé-ekonomové.

Stejně jako v předcházejícím roce řada z účastníků přivezla a představila své materiály. Měli jsme tak možnost se seznámit se skripty paní Hany Pokorné (SŠT Opava); Erika Tichá (SOŠ DCR Krnov) zaujala svými prezentacemi a pracovními listy na témata majetek či úvod do účetnictví; pracovní listy k vyplňování účetních dokladů a tiskopisů vytvořila Věra Tkáčová (SOŠ DCR Krnov); autorkou pracovních listů k čtení z grafů byla Zina Dvořáková (SOŠ DCR Krnov). Velmi zajímavý byl vstup Ellen Švábové (OA Opava), která představila projekt Ekonom – zaměřený na projektovou výuky ekonomiky.

Našeho setkání využily také Ellen Maláčová a Iva Matoušová (SOŠ DCR Krnov), které představily soutěž Podnikatelský inkubátor, ve kterém žáci středních škol představují porotě složené z podnikatelů a manažerů své podnikatelské záměry.

Stejně jako pozvánku na Podnikatelský inkubátor 2014 obdrželi účastníci i pozvání na novou soutěž Kariéra, kterou organizujeme ve spolupráci s firmou E-kom promotion a která bude probíhat jako výběrové řízení na obsazení pracovní pozice.

Pestrost druhého ročníku dokládá také představení nového časopisu pro písemnou a elektronickou komunikaci ENTER a zkoušky z obchodní korespondence, která je od letošního roku pod hlavičkou tohoto časopisu organizována.

„Třešničkou na dortu“ byla návštěva zástupce nakladatelství Eduko, pana Pavla Kořenáře, který nabídl účastníkům spolupráci na tvorbě digitálních materiálů, které budou podporovat nové učebnice ekonomiky, které se toto nakladatelství chystá vydat.

Snad i setkání příští rok bude stejně zajímavé a pestré.

26. 11. 2012
Poprvé po ukončení projektu se znovu sešli účastníci metodických dnů, a to 26. listopadu 2012. Tentokrát nepřijeli s prázdnou, ale přivezli svým kolegům ukázat materiály, které vytvořili pro výuku ekonomických předmětů.

Setkání nazvaného „Ekonomové sobě“ se zúčastnilo 17 učitelů ze severní Moravy. Potěšilo nás, že kromě „starých známých“ tváří účastníků předcházejících metodických dnů, přijeli do Krnova i „nováčci“. Své pomůcky do výuky představily paní Lenka Knorová, Renáta Kolářová, Yvetta Kałužová, Erika Tichá a Zina Dvořáková. Témata byla pestrá: prezentační dovednosti, výpočty DPH, výpočty mzdy, základní ekonomické pojmy, národní hospodářství, finanční gramotnost, dějiny ekonomického myšlení, kariérové testy, peněžní jednotky, úroky. Kolegyně z Karviné dokonce představila celá skripta a cvičebnici. Materiály byly zpracovány v prezentacích, pracovních listech, SMART programu apod. Všichni účastníci obdrželi CD se všemi prezentovanými výukový pomůckami. Ostatním zájemcům je zašleme požádání – dvorakova@sos-dcr.cz. Příští rok na podzim proběhne druhý ročník.

Cíle projektu

  • motivovat pedagogické pracovníky k využívání inovativních metod ve výuce;
  • vytvořit metodický nástroj pro výuku ekonomických předmětů, který využívá ICT, moderních výukových metod a plně vyhovuje obsahem, rozsahem a způsobem použití pedagogické praxi na většině středních škol;
  • rozšířit metodický nástroj pro výuku mezi pedagogy středních škol v Moravskoslezském kraji formou ukázkových hodin.

Výstupy projektu

Díky projektu bude celkem podpořeno 280 osob cílové skupiny – žáků realizátora a 65 osob – pedagogů – 15 absolventů kurzu pedagogických kompetencí a 50 účastníků metodických dnů.

V rámci projektu realizátor vytvoří novou učebnu pro 30 žáků vybavenou interaktivní tabulí a notebooky. V průběhu realizace projektu bude vytvořeno celkem 20 samostatných metodik pro výuku ekonomických předmětů, sada 20 metodik bude vytištěna v nákladu 150 ks a distribuována na střední školy a učiliště v Moravskoslezském kraji.

Aktivity projektu

Aktivita 1 – Organizační etapa
Cílem aktivity je připravit organizační podmínky pro využívání ICT v ekonomických předmětech, upravit interaktivní učebnu (s interaktivní tabulí, 11 notebooky) a vytvořit nástroje pro tvorbu metodik pro výuku ekonomických předmětů.

Aktivita 2 – Kurz pedagogických kompetencí
Celkem 15 pedagogů žadatele se zúčastní kurzu pedagogických kompetencí. Jeho cílem je zvýšit připravenost pedagogů k interaktivnímu vyučování. Tematicky je kurz rozdělen do témat: Moderní didaktická technika, Týmová spolupráce, Efektivní komunikace, Hodnocení a sebehodnocení, Zkušenostní učení, projektová výuka

Aktivita 3 – Tvorba výukových programů
Cílem aktivity je vytvořit celkem 20 metodik pro výuku ekonomických předmětů. Obecný rámec metodik: živnostenské a obchodní právo, pracovní právo, podnikatelský záměr, personalistika, bankovnictví, pojišťovnictví, daňová evidence, kalkulace, témata managementu a marketingu. Každá metodika bude zahrnovat veškeré metodické postupy, podpůrné materiály, podporu pro využití interaktivní tabule, techniky rychlého ověřování zvládnutí učiva. Metodiky budou ověřeny ve výuce.

Aktivita 4 – Metodické dny
Cílem aktivity je seznámit pedagogickou veřejnost s vytvořenými metodikami a motivovat k jejich využívání. Celkem proběhne 10 metodických dnů, na každém budou prezentovány 2 metodiky. Každý účastník obdrží sadu metodik a CD.

Realizační tým

manažer projektu: Mgr. Alice Bezoušková; bezouskova@sos-dcr.cz
finanční manažer: Mgr. Zdeněk Klein; klein@sos-dcr.cz
účetní: Věra Štěpánková; stepankova@sos-dcr.cz
metodik: Mgr. Zina Dvořáková; dvorakova@sos-dcr.cz
ICT koordinátor: Ing. Luboš Džubera; dzubera@sos-dcr.cz

tel.: 554 613 075
GSM: 734 524 903

Realizace projektu

Kurz pedagogických kompetencí

Jednou z klíčových aktivit projektu je Kurz pedagogických kompetencí. Proběhl v termínu 27. až 30. října 2010 v prostorách hotelu Sonáta v Hradci nad Moravicí. Organizačně a obsahově ho zajišťovala s. r. o. Hyl. Účastnilo se jej 15 pedagogů naší školy, především učitelé ekonomických předmětů. Tematicky byl kurz zaměřen na nové způsoby výuky, využívání ICT ve výuce, komunikaci se žáky.

Metodický den 1

Po téměř roce práce týmu 7 metodiků z řad učitelů ekonomických předmětů jsme mohli poprvé seznámit s našimi metodikami své kolegy. Příjemně nás překvapilo, když se na první metodický den přihlásilo 27 pedagogů ze škol z celého Moravskoslezského kraje. Podle harmonogramu byly 20. října 2011 v naší nové interaktivní učebně představeny metodiky T6 - Evropská unie a T7 - Trh.

Na tomto metodickém dnu jsme se snažili ukázat pestré možnosti využití interaktivní tabule, ale také skupinové práce či práce s textem na hodinách ekonomiky.  Všichni účastníci obdrželi veškeré materiály v tištěné i digitální podobě. Jako bonus jsme přidali materiály k práci s účetními doklady.

Doufáme, že jsme naše kolegy inspirovali a těšíme se na další témata Kalkulace a Kalkulace v příkladech - 1. listopadu.

Metodické dny 2, 3, 4, 5

V průběhu listopadu a prosince 2011 jsme se se svými kolegy ze středních škol a učilišť Moravskoslezského kraje sešli celkem čtyřikrát, a to nad tématy: MD2 - Kalkulace, Kalkulace v příkladech; MD3 - Vznik pracovního poměru, Společenské chování - dress code; MD4 - Mzda, Výpočet mzdy, Program Smart; MD5 - Živnost, Podnikatelský záměr, Daňová evidence.

Čtvrtý metodický den jsme na základě zájmu účastníků rozšířili o práci v programu Smart, což je program pro práci s interaktivní tabulí. Od pátého metodického dne jsme se rozhodli předvést vždy místo dvou tři metodiky v jednom dni. Proto se místo plánovaných 10 dnů uskuteční 8 dnů, na nichž bude prezentováno všech dvacet témat. V každém z metodických dnů navíc účastníci získali bonusové materiály - např. test z ekonomiky, materiály k tvorbě podnikatelského záměru či tématu služba.

Každý z metodických dnů navštíví kolem dvacítky našich kolegů, přičemž řada z nich se pravidelně vrací, což nás velmi těší, protože si takto můžeme vyměňovat nejen metodické materiály, ale především své zkušenosti.

V lednu a únoru 2012 proběhnou poslední tři metodické dny - 12. ledna se sejdeme nad témati SWOT analýza, Rodinné hospodaření a Vznik obchodních společností; 8. února - Základy marketingu, Zánik pracovního poměru a Bankovnictví; 2. února - Daňové přiznání, Mezinárodní obchod a Formy placení.

Metodické dny 6, 7, 8

Všechny metodické dny byly zorganizovány podle plánu a zúčastil se jich značný počet zájemců.

Výsledky projektu
Projekt byl realizován podle plánu. Byla vytvořena sbírka 20 metodik, inovativní výuka měla dopad na více než 300 studentů školy a metodických dnů se zúčastnilo přibližně více než 70 pedagogů z téměř tří desítek škol Moravskoslezského kraje. Podrobnější informace o výstupech projektu naleznete v přiloženém letáku.

letak_1K_final.pdf
letak_2K_final.pdf

Sbírka metodik byla rozeslána v tištěné i digitální formě na 101 školu v Moravskoslezském kraji. Některé z pracovních listů, prezentací, interaktivních prezentací jsou ke stažení:

EkoIn_T1_zivnostenske_podnikani.rar

EkoIn_T2_podnikatelsky_zamer.rar

EkoIn_T4_obchodni_spolecnosti.rar

EkoIn_T5_bankovnictvi.rar

EkoIn_T6_formy_placeni.rar

EkoIn_T7_rodinne_hospodareni.rar

EkoIn_T14_marketing.rar

EkoIn_T18_mezinarodni_obchod.rar

EkoIn_T19_evropska_unie_1.rar

EkoIn_T19_evropska_unie_2.rar

EkoIn_T19_evropska_unie_3.rar

Česky

Partneři naší školy

 

Hrad Bouzov
Zámek Lednice